Regulamin Konferencji CryptoSphere

Strona główna

§1
Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) jest następujące:

1. Konferencja – spotkanie (szkolenia, seminaria, warsztaty) organizowane przez Agencja Medialna Yoma Jolanta Mensfeld-Niziołek w Terminal Hotel we Wrocławiu, w dniu 27 kwietnia 2024r.
2. Organizator – Agencja Medialna Yoma Jolanta Mensfeld-Niziołek, z siedzibą w Strzegomiu (Agatowa 6/2, 58-150 Strzegom) NIP 884-24-86-792.
3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Konferencji, czynnie (Prelegent, Wystawca) lub biernie (Słuchacz), albo osoba delegowana przez osobę fizyczną lub prawną do udziału w Konferencji.
4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
5. Potwierdzenie udziału – powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną przez Organizatora do Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie.
6. Zdarzenia losowe – zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne, niezależne wyłącznie od Organizatora, w tym między innymi lecz nie wyłącznie zdarzenia takie jak: powódź; pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja; konflikt zbrojny; zamieszki uliczne; awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku; katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie; inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika konferencji w przypadku jej odbycia.

§2
Postanowienia Ogólne

1. Konferencja CRYPTOSPHERE 3.0 odbędzie się w Terminal Hotel, ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w dniu 27 kwietnia 2024r.
2. Organizatorem Konferencji jest Agencja Medialna Yoma Jolanta Mensfeld-Niziołek.
3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, dyskusje panelowe, sesje naukowo-dydaktyczne i edukacyjne.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują każdego Uczestnika.
5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie: www.cryptosphere.pl
6. Zakup biletu na Konferencję jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów prawa (w tym w szczególności przepisów bhp i przeciwpożarowymi), wytycznych Terminal Hotelu oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3
Zasady Uczestnictwa w Konferencji

1. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne.
2. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

  • skuteczne dokonanie zgłoszenia tj. zakup biletu za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl lub bilety.jolantamensfeld.pl, do którego bezpośredni link znajduje się na stronie Konferencji (do 27.04.2024 godz. 09:59) lub do dnia wyczerpania limitu biletów na Konferencję;
  • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora;
  • potwierdzenie obecności na miejscu w dniu rozpoczęcia Konferencji.

3. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.
4. Uczestnik może delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona na Konferencję.
5. Zmiany uczestnika można dokonać do momentu rozpoczęcia Konferencji. Osoba delegowana w zastępstwie staje się Uczestnikiem i w sposób odpowiedni stosują się do niej prawa i obowiązki Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego.
7. Należy poinformować Organizatora o każdej zmianie danych wymaganych do rejestracji (adres e-mail, telefon kontaktowy), zarówno przed jak i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na Konferencję.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Prelegentów, Wystawców wraz z informacjami dodatkowymi takimi jak nazwy przedsiębiorstw, firm, spółek oraz innych podmiotów i używania jej do działalności promującej Konferencję.
9. W celu umożliwienia Uczestnikowi wejścia Organizator zeskanuje kod QR znajdujący się na bilecie dostarczonym Uczestnikowi przez Bilety24.pl. Podstawą wejścia na Konferencję jest wyłącznie bilet z kodem QR wspomniany w poprzednim zdaniu. Bilet jest jednorazowego użytku.
10. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji opaskę. Podczas trwania Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany do noszenia otrzymanej opaski na nadgarstku ręki.
11. Uczestnik nie może wnosić na Konferencję:

  • napojów alkoholowych,
  • przedmiotów niebezpiecznych (broni, ostrych narzędzi, etc.),
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych, pirotechnicznych,
  • jakichkolwiek niedozwolonych środków lub substancji.

12. Wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa, regulaminy obowiązujące w miejscu odbywania Konferencji, zasady bezpieczeństwa, zasady przyzwoitego zachowania, nieodpowiedni ubiór (odkryte części ciała – uważane w Polsce za intymne, wyzywający strój) Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w konferencji bez zwrotu opłaty konferencyjnej.
13. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w miejscu organizacji Konferencji.
14. Uczestnikiem Konferencji może być osoba, która ukończyła 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w konferencji jedynie pod opieką osoby pełnoletniej będącej jej opiekunem prawnym.
15. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu.

§4
Warunki Płatności

1. Cennik opłat za uczestnictwo w Konferencji znajduje się na oficjalniej stronie Konferencji www.cryptosphere.pl. Powyższą opłatę należy uiścić poprzez serwis Bilety24.pl lub bilety.jolantamensfeld.pl (serwis prowadzony przez Bilety24.pl). Regulacje dotyczące sposobu płatności w serwisie Bilety24 oraz bilety.jolantamensfeld.pl znajdują się na stronie Bilety24.pl.
2. Cena biletu widoczna na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
3. Promocyjne ceny Biletów obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo na stronie konferencji www.cryptosphere.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen biletów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na zamówienia złożone przed zmianą ceny.
5. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
6. Bilet zakupiony w serwisie Bilety24.pl oraz bilety.jolantamensfeld.pl nie podlega zwrotowi pieniędzy, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.
7. W przypadku odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny termin Organizator wysyła na podany podczas zakupu adres e-mail informacje o procesie zwrotu. Zwroty realizowane są automatycznie, tą samą drogą, którą nastąpiła płatność.
8. Szczegóły dotyczące zwrotów znajdują się w Regulaminie serwisu Bilety24.pl.

§5
Porządek Konferencji

1. Konferencja odbywa się w dniu 27 kwietnia 2024 r. Szczegółowy program Konferencji zostanie umieszony na stronie www.cryptosphere.pl najpóźniej na 1 tydzień przed terminem konferencji, chyba, że dotrzymanie takiego terminu będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

§6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestnika Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje Uczestnika Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§7
Odpowiedzialność Uczestnika

1. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie jakiejkolwiek części Konferencji bez zgody Organizatora.
2. Konferencja będzie w całości rejestrowana przez Organizatora.
3. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć, jak również innych praw z tym związanych, w tym praw do wizerunku, oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

  • gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu;
  • gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęcia.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje prezentowane przez siebie, w tym za m.in. używanie nazwy/logo, reklamy, wkładki do materiałów dla uczestników (inserty), banery, rollupy, prezentacje, materiały edukacyjne, materiały reklamowe. W przypadku, gdyby takie materiały naruszały prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza prawa autorskie oraz pokrewne, żadne roszczenia z tego nie mogą być kierowane w stosunku do Organizatora, a w przypadku, gdyby zostały skierowane Uczestnik jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
6. Spożywanie posiłków i napojów może odbywać się jedynie w strefach do tego wyznaczonych (kawiarnie, bary, restauracje, strefa VIP, specjalne strefy).
7. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom pracowników służb technicznych obiektu oraz Organizatora, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa korzystania z obiektu i organizacji ruchu na jego terenie.
8. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
a) utrzymywać czystość i porządek w udostępnionych do użytku salach i innych pomieszczeniach (toaletach, szatni, itp.) oraz innych części budynku poprzez zachowanie ogólnie przyjętych standardów higieny – takie jak nie śmiecenie podłogi, sceny, usuwania wszelkich śmieci do odpowiednich pojemników na śmieci. Zakazuje się pozostawiania lub wylewania odpadków na podłodze, scenie, czy innych powierzchniach,
b) nie dokonywać jakichkolwiek zmian w udostępnionych do użytku salach i innych pomieszczeniach (toaletach, szatni, itp.) oraz innych części budynku,
c) korzystać z windy w budynku w sposób zgodny z instrukcją zamieszczoną w windzie,
d) nie palić papierosów, papierosów elektrycznych ani innych podobnych środków na terenie budynku,
e) nie zażywać w budynku narkotyków, środków odurzających, środków psychotropowych i innych podobnych środków,
f) natychmiast zawiadomić Organizatora o zauważonej awarii lub innej niebezpiecznej sytuacji, która mogłaby zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników spotkania, personelu obiektu, innych osób znajdujących się w budynku czy też uszkodzeniu budynku lub znajdującego się w nim wyposażenia.

§8
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora, ani żadnej innej odpowiedzialności Organizatora.
4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności zdarzeń losowych, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
5. Organizator zapewni Prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego lub ekranu LED, sprzętu nagłaśniającego i laptopa z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem biurowym Microsoft 365.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, wniesione na teren odbywania się Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub utracone podczas Konferencji, w szczególności za rzeczy wniesione do miejsca Wydarzenia lub w nim pozostawione. Koszt usunięcia zniszczeń Uczestnik zobowiązuje się pokryć w wysokości określonej w fakturach lub innych dokumentach księgowych dokumentujących zaistniałe szkodzenia/zniszczenia oraz koszty ich naprawy/usunięcia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Uczestników na parkingu znajdującym się na terenie miejsca Konferencji ani za pozostawione w tych pojazdach rzeczy. Pozostawienie pojazdów i rzeczy odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu Konferencji, w tym zgodnie z regulaminem parkingu.
9. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji na czas jej trwania i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§9
COVID-19

1. Postanowienia niniejszego § nie naruszają postanowień innych postanowień Regulaminu, ale stanowią regulację szczególną dotyczącą postępowania w czasie trwającego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi (dalej również: „Pandemia COVID-19”).
2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanego z Pandemią COVID-19, wydanych przez właściwe organy (niezależnie od ewentualnych wątpliwości co do ich hierarchicznej zgodności z normami wyższego rzędu) oraz Regulaminu i innych regulaminów oraz zasad, obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji związanych z Pandemią COVID-19.
3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich ograniczeń związanych z kwestią szczepień, testów i innych analogicznych ograniczeń powszechnie obowiązujących w dniu odbywania się Konferencji.
4. Uczestnik jest zobowiązany dochować należytej staranności, aby nie narazić innych Uczestników na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi, w tym zwłaszcza do zachowywania stosownych środków ochrony (np. częsta dezynfekcja rąk), jak również do nieuczestniczenia w Konferencji jeśli wie, że miał kontakt z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi na co najmniej dwa tygodnie przed dniem odbycia się Targów lub wykazuje objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi.
5. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich poleceń Organizatora mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa związanego z Pandemią COVID-19.
§10 Zdarzenie losowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn od siebie niezależnych, w tym w szczególności za wynikłe z przyczyn losowych awarie sprzętu i braki w dostawie mediów. Za przyczyny losowe uznaje się:
a) działanie siły wyższej, tj. wystąpienie zdarzeń zewnętrznych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w tym między innymi lecz nie wyłącznie zdarzenia takie jak: epidemia/pandemia, wojna, konflikt zbrojny, zamieszki uliczne, żałoba narodowa, powódź, pożar, akty terroru, powszechny niedobór towarów lub środków transportu, awaria sieci telekomunikacyjnych lub energetycznych, awaria sieci ciepłowniczych; awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku; katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie; inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika konferencji w przypadku jej odbycia.
b) uszkodzenie przez osoby trzecie, nad którymi Organizator nie miał i nie mógł mieć kontroli;
c) awaria zespołu zasilania awaryjnego w przypadku braku zasilania podstawowego obiektu.
2. W przypadku wystąpienia tzw. sił wyższych, uniemożliwiających wykonanie umowy, Strony ustalają, że nie będą zgłaszały względem siebie żadnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§11
Postanowienia Końcowe

1. Zakup biletu na konferencję oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących w Terminal Hotel oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora zgromadzonych danych osobowych. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów przewidzianych przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.cryptosphere.pl.
6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 24 godzin od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.cryptosphere.pl, bez konieczności osobnego informowania każdego z Uczestników.
7. Gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewiążące, należy je traktować jako pozostające w mocy i posiadające ważną lub wiążącą treść najbliższą i w sposób najpełniejszy uwydatniającą wolę Organizatora.

Regulamin konferencji

KONTAKT

info@cryptosphere.pl

Regulamin serwisu

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny